HHS Bell Schedule

Hillsborough High School

Bell SchedulesREGULAR BELL SCHEDULE

TWO-HOUR DELAY BELL SCHEDULE

Warning Bell 7:27
Warning Bell 9:27
Period 1 7:30 - 8:20
Period 1 9:30 -9:57
Pledge/Attendance 8:25 - 8:28
Pledge/Attendance 10:02 - 10:04
Period 2 8:28 - 9:18
Period 2 10:04 - 10:30
Period 3 9:23- 10:13
Period 3 10:35 - 11:01
Period 4 10:18 - 10:42
Period 4 11:06 - 11:30
Period 4/5 10:18 - 11:10
Period 4/5 11:06 -11:58
Period 5  10:46 - 11:10   Period 5  11:34 - 11:58
Period 5/6 10:46 - 11:38
Period 5/6 11:34 - 12:26
Period 6 11:14 - 11:38
Period 6 12:02 - 12:26
Period 6/7 11:14 - 12:07
Period 6/7 12:02 - 12:54
Period 7   11:43 - 12:07   Period 7  12:30 - 12:54
Period 7/8 11:43 - 12:35
Period 7/8 12:30 - 1:22
Period 8 12:11 - 12:35
Period 8 12:58 - 1:22
Period 9 12:40 - 1:30
Period 9 1:27 - 1:53
Period 10 1:35 - 2:25
Period 10 1:58 - 2:25
         
HALF-DAY BELL SCHEDULE
 

Warning Bell 7:27
   
Period 1 7:30 -8:04

 
Pledge/Attendance 8:09 - 8:11
   
Period 2 8:11 - 8:45
   
Period 3 8:50 - 9:24      
Period 4/5/6 9:29 - 10:03
   
Period 6/7/8 10:08 - 10:42
   
Period 9 10:47 - 11:21
   
Period 10 11:26 - 12:00